1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mira Mi Beauty & Well-being en een cliënt waarop Mira Mi Beauty & Well-being deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Mira Mi Beauty & Well-being

Mira Mi Beauty & Well-being zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Mira Mi Beauty & Well-being zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, telefonisch, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Mira Mi Beauty & Well-being melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Mira Mi Beauty & Well-being het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien u te laat bent kan de afspraak nog doorgaan, dit gaat wel van de behandelende tijd af. Indien u 15 minuten of langer te laat komt , dan hebben wij het recht om de gehele afspraak te annuleren. De behandeling dient wel betaald te worden, indien u beschikt over een bon vervalt deze bon.

Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u om op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak.

4. Betaling

Mira Mi Beauty & Well-being vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Behandelingen die door u zijn betaald worden niet terugbetaald.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Mira Mi Beauty & Well-being vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Mira Mi Beauty & Well-being neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Mira Mi Beauty & Well-being behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mira Mi Beauty & Well-being zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Mira Mi Beauty & Well-being is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Mira Mi Beauty & Well-being is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging & diefstal

Mira Mi Beauty & Well-being heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Mira Mi Beauty & Well-being meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Mira Mi Beauty & Well-being en de behandelende schoonheidsspecialiste. Mira Mi Beauty & Well-being moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Mira Mi Beauty & Well-being de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Mira Mi Beauty & Well-being en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mira Mi Beauty & Well-being het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Mira Mi Beauty & Well-being en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Mira Mi Beauty & Well-being is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Mira Mi Beauty & Well-being. Mira Mi Beauty & Well-being kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Mira Mi Beauty & Well-being betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Mira Mi Beauty & Well-being aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. (Anonieme) reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

Mira Mi Beauty & Well-being bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.